Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Tulkkikeskus Ästerän tietosuojaseloste

Yleistä tietosuojaselosteesta:

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia tietoja Tulkkikeskus Ästerä Oy voi sinusta kerätä tilatessasi sen palveluja, ottaessasi yhteyttä Tulkkikeskus Ästerä Oy:hyn sen verkkosivujen kautta tai käyttäessäsi sen Tilausjärjestelmää, tai toimiessasi Tulkkikeskus Ästerä Oy:n lukuun alihankkijana, sekä mihin tarkoituksiin ja millä perusteella Tulkkikeskus Ästerä Oy voi tällaisia tietojasi käyttää.

Käyttämällä palvelua ja palvelun verkkosivuja hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiedot rekisteristä:

1. Rekisterin nimi

Ästerä Oy:n

asiakas- ja markkinointirekisteri

alihankkijarekisteri (osarekisteri), rekisteri Tulkkikeskus Ästeränlukuun toimiville työntekijöille.

2. Rekisterinpitäjä

Tulkkikeskus Ästerä Oy, Arkadiankatu 18 A 2, 00100 Helsinki
Y-tunnus 2238370-0 (jäljempänä “Tulkkikeskus Ästerä”)

3. Tulkkikeskus Ästerän yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Toimistopäällikkö Roza Ahmad, roza@tulkkaus-astera.com

4. Rekisteri ja sen sisältämät tiedot – eli mikä rekisteri on ja mitä tietoja sinne sisällytetään?

Tulkkikeskus Ästerä käyttää Asiakas- ja Alihankkijarekisterinään Iggo Software Oy:n luomaa Tilausjärjestelmää. Kyseiseen rekisteriin säilötään kaikki alla mainitut Palvelun laadukkaan tuottamisen kannalta relevantit tiedot. Asiakasdataa säilytetään Euroopan talousalueen sisäpuolella, eikä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Asiakasdata on suojattu asianmukaisilla tietoturvatoimenpiteillä, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja säännöllisesti muutettavilla salasanoilla.

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

Tulkkikeskus Ästerän yritysasiakkaana olevan tai potentiaalisen yritysasiakkaan yhteyshenkilön tai muun luonnollisen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelunumerot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

 • Asiakkaan itsensä antamat luokittelutiedot,
 • Asiakkaan IP-osoitetieto tai muu tunniste,
 • Asiakkaan antamat asiakaspalautetiedot,
 • Asiakkaan tilaus-, laskutus ja toimitustiedot
 • Asiakkaasta evästeiden kautta kerättävät tiedot,
 • Asiakkaasta sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot; ja
 • Muut Asiakkaasta hänen suostumuksellaan kerättävät tiedot.

Henkilökohtaiset ja asiakkaaseen identifioitavissa olevat henkilötiedot kerätään vain siinä tapauksessa, jos asiakas tekee yhteydenottopyynnön tai tilauksen Tulkkikeskus Ästeränverkkosivujen kautta. Vain sivustolla vierailu ei kerää tällaisia tietoja.

Alihankkijarekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tulkkien ja kääntäjien etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Muut tunnistetiedot (esimerkiksi verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus)
 • Alihankkijan itsensä luovuttamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit ja ansioluettelot)
 • Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot; ja
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot
 • Alihankkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Tulkkikeskus Ästeränlukuun toimivia toimijoita, eli esimerkiksi
 • Tulkkikeskus Ästerän rekisteriin listattuja tulkkeja ja kääntäjiä.

5. Rekisterin tietolähteet – eli mitä eri reittejä tietoa kerätään?

Tulkkikeskus Ästerä tallentaa asiakas- ja markkinointirekisteriin Asiakkaan henkilötiedot, jotka Asiakas itse toimittaa Tulkkikeskus Ästerälle yhteydenottolomakkeella Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuston (www.tulkkaus-astera.com) tai palvelun alasivujen tai alidomainien (esim. www.tulkkaus-astera.com/yhteystiedot/) kautta, sähköpostilla tai hyödyntäessään Tulkkikeskus Ästerän tarjoamaa Sovelluspalvelua. Lisäksi Asiakkaan tietoja kerätään Asiakkaan edustaman yrityksen ja Tulkkikeskus Ästerän välisestä asiakassopimuksesta sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Alihankkijan tietoja kerätään ensisijaisesti Alihankkijalta itseltään. Alihankkijan aloittaessa työsuhteen Tulkkikeskus Ästerän kanssa, tiedot kerätään protokollan mukaisesti.

6. Rekisterin käyttötarkoitus – eli mihin kerättyjä tietoja käytetään?

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas-, alihankkija- tai henkilösuhteen hoitaminen ja kehittäminen, Palvelun tuottaminen ja kehittäminen, Palvelusta ja tuotteista, sekä Palvelun kannalta ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja viestiminen, tilastollinen seuranta sekä laskuttaminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus. Luovuttaessaan henkilötiedot esimerkiksi tilauslomakkeen yhteydessä Asiakas siis hyväksyy henkilötietodatan käsittelyn kyseisiin tarkoituksiin.

Alihankkijan henkilötunnuksen käsittely perustuu toimeksiantosuhteeseen liittyvien Tulkkikeskus Ästerän laillisten velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.

Keräämällä henkilötietoja voimme siis palvella Sinua paremmin ja kehittää palveluitamme vastaamaan paremmin asiakaskuntamme, sekä alihankkijoidemme tarpeisiin. Verkkopalvelussa kerättyjen tietojen avulla voimme antaa sinulle pääsyn verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin, esimerkiksi Ästerän Tilausjärjestelmään luomalla tietojesi perusteella tunnukset.

Tulkkikeskus Ästerän potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Tulkkikeskus Ästerän tarjoamien palveluiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, kuten markkinointiviestien ja –kirjeiden lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia, kuin kyseisten myynti- ja markkinointiviestien kohdentaminen. Tulkkikeskus Ästerällä on siis oikeutettu etu käsitellä myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksella, ja niitä käytetään vain Tulkkikeskus Ästerän omiin tarkoituksiin, eikä niitä siten myydä eteenpäin kolmansille osapuolille. Tästä lisää luvussa 7. Tietojen luovutus. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tulkkikeskus Ästerä saattaa lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppaniviestejä, joiden lähettämisen hyväksyt itse verkkopalvelussamme tai erillisellä sopimuksella. Voit myös kieltäytyä vastaanottamasta näitä viestejä. Lähetettyjen viestien yhteydestä löytyy mahdollisuus esimerkiksi sähköpostituslistalta poistumiseen. Lähestymällä rekisterien yhteyshenkilöä sähköpostitse voit saada halutessasi tietosi poistettua myös asiakas-, markkinointi- tai alihankkijarekisteristämme.

7. Tietojen luovutus – eli kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tulkkikeskus Ästerä käsittelee tietojasi vain Palvelun tuottamisen ja toimittamisen vaatimissa rajoissa. Palvelua tuottaessaan Tulkkikeskus Ästerä saa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen, jotka on ehdottomasti velvoitettu käsittelemään tietoja vain Tulkkikeskus Ästerän lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten (esimerkiksi kirjanpito ja järjestelmäntoimittaja). Tulkkikeskus Ästerä varmistaa, että yhteistyökumppanit eivät käytä annettuja tietoja mitään muita tarkoituksia varten. Asiasta on olemassa tarkat sopimukset.

Lisäksi: Tulkkikeskus Ästerä voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tulkkikeskus Ästerän tilauskoordinaattori voi luovuttaa tulkin yhteystiedot asiakkaalle, jotta he voivat sopia Palvelun toteutumisen tarkemmista yksityiskohdista.

Rekisterissä olevia tietoja EI missään nimessä luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilyttäminen – millä periaatteilla henkilötietoja säilytetään?

Tulkkikeskus Ästerä säilyttää tietojasi rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Asiakkaiden ja Alihankkijoiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakas- tai alihankintasuhde on voimassa, eli niin kauan kuin Asiakas on Tulkkikeskus Ästerän asiakkaana tai Alihankkija vastaanottaa toimeksiantoja Tulkkikeskus Ästerältä tai toimii muuten Tulkkikeskus Ästerän palveluksessa. Asiakas- tai toimeksiantosuhteen päättyessä Tulkkikeskus Ästerä säilyttää tarpeellisia tietojasi (esimerkiksi yhteystiedot) enintään 10 vuoden ajan.

Tulkkikeskus Ästerän potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan säilyttää ja hyödyntää suoramarkkinointitarkoituksiin niin kauan, kun potentiaalinen asiakas toimii tehtävissä tai asemassa, johon markkinoitava palvelu liittyy edellyttäen, että kyseinen henkilö ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällaisissa tapauksissa voidaan säilyttää tieto siitä, että henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin, eikä kyseisiä yhteystietoja enää jatkossa hyödynnetä suoramarkkinointiin.

Tulkkikeskus Ästerä voi myös säilyttää henkilön tai tahon tietoja kauemminkin, jos sovellettavissa oleva lainsäädäntö tai Tulkkikeskus Ästerän sopimusvelvoitteet yhteistyökumppaneitaan kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

9. Rekisterin suojaus – millä toimenpiteillä tiedot pidetään turvassa?

Kaikki rekisterit on suojattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Niiden käyttäminen on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käyttäjiä sitoo luonnollisesti vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä Tulkkikeskus Ästerä Oy:n työntekijöillä ja Alihankkijoilla, joiden työtehtävät ja Palvelun toteuttaminen edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Käyttöoikeudet Palveluportaaliin myönnetään Tulkkikeskus Ästerän erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Palveluportaalin käyttäjät saavat portaalin tietoja vain yllä olevan kohdan 7. mukaisesti.

10. Evästeet – mitä ne ovat ja mitä niillä tehdään?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa automaattisesti päätelaitteellesi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivustot hyödyntävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoiduimman käyttäjäkokemuksen. Myös Tulkkikeskus Ästerän verkkosivusto ja verkkopalvelu hyödyntää evästeitä, jotta Tulkkikeskus Ästerä voisi tarjota Palvelun mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kukin eväste on erikseen asennettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu.

Tulkkikeskus Ästerän sivustot käyttävät Google Analytics-ohjelmistoa (“Ohjelmistot”) kerätäkseen anonyymeja tilastoja sivuston käyttäjistä, minkä tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua. Kyseiset Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoa sivuston kävijöistä, vierailun kestosta ja suosituimmista linkeistä.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää ne ja kytkeä ne pois (useimpien selaimien asetuksissa on mahdollisuus evästeiden poiskytkemiseen). Huomioithan kuitenkin, että tällöin Tulkkikeskus Ästerän verkkosivut ja palvelu eivät välttämättä toimi ilman häiriöitä.

11. Sosiaalisen median liitännäiset

Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuihin, sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin tai Instagramin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin Tulkkikeskus Ästerän verkkosivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Tulkkikeskus Ästerällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Tulkkikeskus Ästerä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. Rekisteröidyn oikeudet – eli mitä oikeuksia Asiakkaalla tai Alihankkijalla on omiin tietoihinsa rekistereissä?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa:

 • saada tieto tietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa ne;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä tai niiden poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin, kuin tiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin tietojesi käsittelyperusteena on Tulkkikeskus Ästeränoikeutettu etu;
 • saada tietosi luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset tiedot Tulkkikeskus Ästerälle, ja Tulkkikeskus Ästeräkäsittelee tietojasi sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat antamasi suostumuksen, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun tietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että Tulkkikeskus Ästerä ei voi lähettää sinulle enää suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuskyselyitä eikä käsitellä tietojasi henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sinun tulee lähettää tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntösi kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 3 mainitulle Tulkkikeskus Ästerän yhteyshenkilölle. Tulkkikeskus Ästerä voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Tulkkikeskus Ästerä voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että Tulkkikeskus Ästerä ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Tulkkikeskus Ästerän mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Tarjoamme Asiakkaillemme myös mahdollisuuden käyttää mobiilitulkkaussovellustamme osana Palveluamme (jäljempänä “Sovelluspalvelu”). Keräämme tietoja myös Sovelluspalvelua käyttävistä asiakkaista (jäljempänä “Sovellusasiakas”).

Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Sovellusasiakkaista: (1) Asiakastietoja; sekä (2) Analytiikkatietoja. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin tai yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja. Sovelluspalvelusta kerätyt tiedot sisällytetään samaan, aiemmin mainittuun Asiakastietorekisteriin ja niitä koskevat samat säilytys- ja suojeluehdot, kuin muita reittejä kerättyjä tietoja.

Sovellusasiakkaista kerättäviin Asiakastietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:

Nimi ja yhteystiedot (mukaan lukien käyttäjätunnukset)
Sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelunumerot
Laskutus- ja maksutiedot, sekä tiedot koskien Asiakkaan tilausta ja Palveluiden käyttöä
Tiedot koskien Asiakkaan kiinnostusta ja tyytyväisyyttä Palvelua kohtaan (tyytyväisyyskyselyt)
Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.

Sovellusta käyttävistä Alihankkijoista kerättäviin tietoihin sisältyvät seuraavat tiedot:

 • Tulkkien ja kääntäjien etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Muut tunnistetiedot (esimerkiksi verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus, mahdollisen yrityksen laskutustiedot)
 • Alihankkijan itsensä luovuttamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit ja ansioluettelot)
 • Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot, eli Alihankkijalta tehdyt tilaukset; ja
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot

Alihankkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Tulkkikeskus Ästerän lukuun toimivia toimijoita, eli esimerkiksi Tulkkikeskus Ästerän rekisteriin listattuja tulkkeja ja kääntäjiä.

Suurin osa Alihankkijatiedoista saadaan suoraan Alihankkijalta Alihankkijasopimusta solmittaessa.

Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme Sovelluspalvelun käytön yhteydessä:

 • Asiakkaan IP-osoite, päätelaite ja laitteen tunniste
 • Käyttöjärjestelmät, selaintyyppi ja versio
 • Vierailuajankohdat
 • Kieliasetus

Sovelluspalvelun kautta kerätyt tiedot menevät samaan Asiakastietorekisteriin, kuin kaikki muitakin reittejä kerätyt tiedot. Analytiikkatiedot tallentuvat myös Sovelluspalvelun omaan rekisteriin Palvelun käytön helpottamiseksi. Näitä tietoja säilytetään myös Euroopan talousalueen sisäpuolella, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeet sovelluksessa:

Tulkkikeskus Ästerä voi käyttää Analytiikkatietojen keräämiseen evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, kun vierailet Sovelluspalvelussamme. Evästeet toimivat Sovelluspalvelussa samalla periaatteella, kuin verkkosivujammekin käytettäessä.

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palveluitamme.

Katso tarkemmat lisätiedot Google Analytics-palvelusta, evästeistä ja niiden käyttöperiaatteista kohdasta 10. Evästeet.

Henkilötietojen luovutus:

Tulkkikeskus Ästerä käsittelee tietojasi vain Sovelluspalvelun tuottamisen ja toimittamisen vaatimissa rajoissa. Sovelluspalvelua tuottaessaan Tulkkikeskus Ästerä saa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen, jotka on ehdottomasti velvoitettu käsittelemään tietoja vain Tulkkikeskus Ästerän lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten (esimerkiksi kirjanpito ja järjestelmäntoimittaja). Tulkkikeskus Ästerä varmistaa, että yhteistyökumppanit eivät käytä annettuja tietoja mitään muita tarkoituksia varten. Asiasta on olemassa tarkat sopimukset.

Lisäksi: Tulkkikeskus Ästerä voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tulkkikeskus Ästerän tilauskoordinaattori voi luovuttaa tulkin yhteystiedot asiakkaalle, tai päinvastoin, jotta he voivat sopia Palvelun toteutumisen tarkemmista yksityiskohdista.

Rekisterissä olevia tietoja EI missään nimessä luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja rekisteritietojen siirtymiseen liittyen voit pyytää ottamalla yhteyttä Tulkkikeskus Ästerään ylläolevia yhteystietoja käyttäen.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tulkkikeskus Ästerä päivittää tietosuojaselosteessa tapahtuneet muutokset välittömästi Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuille. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 22.3.2022.