Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Muutakin kuin kielitaitoa? Tulkkaus erikoisaloilla

terapiatulkkaus

 

 

Tulkkia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilla, esimerkiksi lääkärissä, oikeudessa, terapiassa ja päiväkodissa. Alat ovat luonnollisesti keskenään hyvin erilaisia, joten alakohtaista erityisosaamista vaaditaan myös tulkilta. Tässä tekstissä pureudumme tarkemmin erikoisalojen tulkkauksiin ja siihen, millaisia erityistaitoja eri alojen tulkkaukset vaativat.

Kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisun mukaan laadukas tulkkaus parantaa oikeusturvaa ja edistää palvelun saatavuutta. Asiantunteva tulkki siis mahdollistaa yhteiskunnan palvelujen saatavuuden myös silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Ammattitaitoista tulkkausta tarvitaan yhteiskunnan jokaisella eri osa-alueella, jolloin myös paikalle saapuvalta tulkilta vaaditaan erilaista osaamista aina tilanteesta riippuen.

Ammattitulkin palveluita kannattaakin hyödyntää aina kun se on mahdollista. Erikoisalojen tulkkaukset osoittavat, kuinka tulkkauksessa on kyse paljon muustakin kuin vain kielitaidosta. Hyvän kielitaidon lisäksi tulkin on hallittava alan erikoissanasto sekä pystyttävä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin tulkkauksen luonteen mukaan.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkaus on ehkä yksi haastavimmista tulkkauksen muodoista, sillä se vaatii juridisen terminologian tuntemusta sekä kykyä tulkata tulkattavan henkilön sanoma mahdollisimman tarkasti. Alana oikeustulkkaus voi sisältää monia hyvin erilaisia tulkkaustilanteita asiakastapaamisista juristin kanssa aina itse oikeudenkäyntitilanteisiin. Oikeustulkit voivat myös toimia esimerkiksi Rajavartiolaitoksen, poliisin tai Maahanmuuttoviraston eri kohtaamisissa ja muissa juridisissa konteksteissa.

Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin voi päästä suoritettuaan oikeustulkin erikoispätevyyden. Erikoispätevyys vaatii joko oikeustulkin suoraa erikoisammattitutkintoa, tai 25 opintopisteen edestä pätevöittäviä opintoja. Rekisteri on julkinen ja vapaasti selattavissa Opetushallituksen verkkosivuilla. Voit käydä kurkistamassa, millä kaikilla kielillä oikeustulkkeja on saatavilla!

Oikeustulkin pätevyyden saanut tulkki hallitsee juridisen erikoissanaston sekä oikeusprosessin eri toimintaympäristöt. Oikeustulkkina toimiminen vaatii analyyttisiä taitoja sekä kykyä toimia paineen alla muuttuvissa toimintaympäristöissä. Myös kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus ovat oikeusalalla hyödyksi.

Ästerän listoilta löydät lukuisia virallistettuja oikeustulkkeja monissa eri kielissä. Virallistettuja oikeustulkkeja ei löydy kaikilla kielillä sillä koulutusmahdollisuudet ovat rajalliset harvinaisempien kielien kohdalla. Tällaisissa tilanteissa lähetämme paikalle muuten juridisissa tilanteissa kokemusta hankkineen tulkin.

Terapiatulkkaus

Terapiatulkkauksessa tulkki mahdollistaa viestinnän terapeutin ja tulkattavan asiakkaan välillä. Terapiatulkit työskentelevät esimerkiksi psykoterapiassa, erilaisissa kuntoutuksissa, psykiatrisella vastaanotolla ja muissa vastaavissa mielenterveyteen liittyvissä tilanteissa.

Mielenterveysasiat ovat monessa kulttuurissa tabu, joten terapia käynnistetään usein hankalista lähtökohdista. Siksi tulkin ammattitaito on hyvin korostuneessa roolissa. Ammattitaitoinen tulkki rakentaa terapiatilanteissa äärimmäisen tärkeää luottamusta ja rauhallisuutta. Tunneäly ja empatiakyky ovat tärkeitä tulkattavan henkilön jakaessa hyvin henkilökohtaisia asioita terapiaprosessin aikana.

Terapiatulkkauksessa tulkattavan potilaan mielentila on tärkeässä asemassa, joten on hoidon kannalta merkityksellistä, että tulkki kääntää puheenvuorot sellaisenaan, myös silloin kun tulkattavan puheenvuoro sisältää katkonaisuuksia tai epäloogisuuksia. Myös taito välittää tulkattavan henkilön tunnetiloja eteenpäin terapeutille on terapiatulkkauksessa erityisen tarpeellinen.

Päiväkoti ja lastenhoito

Myös lapsia koskevat tulkkaukset vaativat omaa erityisosaamistaan. Päiväkotikontekstissa tulkki voi auttaa lasten, vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välisessä viestinnässä. Näin esimerkiksi saadaan tuettua lapsen kehittymistä päiväkotiolosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Etenkin leikki-ikäisen lapsen tulkkaaminen voi erota aikuisen tulkkaamisesta suuresti. Lasta voi olla helppo johdatella esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä kysyttäessä, mutta tätä tulisi välttää ja tulkkauksen tulisi toteutua ikätasoisesti. Myös esimerkiksi l- ja r-viat voivat olla haastavia tulkata. Lapsi voi myös vierastaa tuntematonta henkilöä, joten turvallisen ilmapiirin muodostaminen on myös äärimmäisen korostuneessa roolissa lasten kanssa työskennellessä.

Lasten kanssa työskentely on oma herkkä prosessinsa, jossa suositellaan aina läsnäolotulkkausta. Ammattitaitoinen tulkki ymmärtää tilanteen herkkyyden, eikä hämmenny esimerkiksi siitä, että lapsitulkattava puhuu päiväkodin työntekijän sijaan suoraan tulkille. Ästerän listoilta löytyy kokeneita lasten kanssa työskentelyyn tottuneita tulkkeja, jotka ymmärtävät tilanteen sensitiivisyyden ja erityispiirteet.

Sairaanhoito ja lääkärikäynnit

Sairaanhoito on täysin omanlaisensa tulkkausala ja vaatii osakseen paljon monipuolista erityisosaamista. Eri lääketieteen alat vaativat paljon lääketieteen sanastojen tuntemusta, jotta tulkkaus olisi sujuvaa. Tulkin täytyy olla myös varautunut nopeasti muuttuviin tilanteisiin, sillä terveydenhuollossa sattuu ja tapahtuu!

Etenkin sairaanhoidossa on myös hyvä muistaa, että kaikille sanoille ei välttämättä löydy omaa kohdekielistä vastinettaan. Esimerkiksi sairaudelle saattaa myös löytyä kohdekielinen nimi, mutta sana itsessään ei välttämättä kerro tulkkia tarvitsevalle potilaalle mitään. Siksi sairaanhoitoon sijoittuvissa tulkkauksissa terveydenhuollon ammattihenkilön on myös hyvä selittää vaikeiden sanojen merkitys auki sanallisesti.

Esimerkiksi kirurgisesti suoritettavien operaatioiden tulkkaaminen vaatii aivan omanlaistaan sanastoa ja osaamista. Vaikka tulkki ei saa vaikuttaa tulkattaviin sisältöihin, voi hän rauhoittaa tilannetta nonverbaalisesti esimerkiksi puhumalla korostetun rauhallisesti.

Sairaanhoidossa vaaditaan usein erityylisiä tulkkeja tilanteen piirteistä riippuen. Esimerkiksi gynekologin vastaanotolla tai synnytyssairaalassa voi olla etua siitä, että paikan päälle saapuva tulkki on nainen.

Erikoisaloilla jatkuva ammatillinen kehittyminen esimerkiksi erikoissanaston ja erityispiirteiden tuntemuksen saralla varmistavat laadukkaan tulkkauksen. Ästerän listoilta löytyy kokeneita tulkkeja jokaiselle yhteiskunnan erityisalalle, joten voit huoletta kääntyä meidän puoleemme. Tilauskoordinaattorit tuntevat tulkkiemme taustat ja erikoisosaamisen, jotta tilanteeseen saataisiin juuri tarpeisiisi vastaava tulkki.

 

Lue lisää monipuolisista tulkkipalveluistamme ja ota yhteyttä!